Kirchgemeinderat

Kirchgemeinderat

Kirchgemeinderat

Cor­ne­lia Sand­mei­er All­ge­mei­ne Ver­wal­tung / Finanzen 
Dani­el Inäb­nit Kirch­ge­mein­de­prä­si­dent ad interim 
Ros­ma­rie Pil­ler-Trach­sel Pres­se und Information 
Bar­ba­ra Hir­ter Kirch­ge­mein­de­rä­tin: Kin­der- und Jugendarbeit 
Fritz Zbin­den Vize-Prä­si­dent: Liegenschaften