Kirchgemeinderat

Kirchgemeinderat

Kirchgemeinderat

Cor­ne­lia Sand­mei­er Kirch­ge­mein­de­prä­si­den­tin: All­ge­mein­de Ver­wal­tung / Finanzen 
Jürg Kneu­bühl Kirch­ge­mein­de­rat: Sozia­les / Erwachsenenbildung 
Ros­ma­rie Pil­ler-Trach­sel Vize­prä­si­den­tin: Pres­se und Information 
Bar­ba­ra Hir­ter Kirch­ge­mein­de­rä­tin: Kin­der- und Jugendarbeit 
Fritz Zbin­den Kirch­ge­mein­de­rat: Liegenschaften