Kirchgemeinderat

Kirchgemeinderat

Kirchgemeinderat

Cor­ne­lia Sand­mei­er All­ge­mein­de Ver­wal­tung / Finanzen 
Jürg Kneu­bühl Kirch­ge­mein­de­rat: Sozia­les / Erwachsenenbildung 
Dani­el Inäb­nit Kirch­ge­mein­de­prä­si­dent ad interim 
Bar­ba­ra Hir­ter Kirch­ge­mein­de­rä­tin: Kin­der- und Jugendarbeit 
Fritz Zbin­den Vize-Prä­si­dent: Liegenschaften