Kollekten Juli bis September 2020

Kollekten Juli bis September 2020

05.07.2020, Kon­fir­ma­ti­on

Fr. 320.00, Mis­si­on Eine Welt —  Sup­port Hai Voca­tio­nal Trai­ning Cen­ter (VTC)

16.08.2020

Fr. 237.50, HEKS — Not­hil­fe Naher Osten

06.09.2020

Fr. 104.80, Pro­tes­tan­ti­sche Soli­da­ri­tät CH

Kommentare sind geschlossen.