Kollekten Oktober — Dezember 2023

Kollekten Oktober — Dezember 2023

01.10.2023, Syn­odal­rat: Fr. 152.60, Mis­si­on 21

15.10.2023, Syn­odal­rat: Fr. 57.00, Schwei­ze­ri­sche Woche der Religionen

18.10.2023, Trau­er­fei­er: Fr. 328.25, Pfle­ge­heim Bachmatte

05.11.2023, Syn­odal­rat: Fr. 218.70, Kirch­ge­mein­de Mollis

19.11.2023: Fr. 270.60, Win­ter­hil­fe Schweiz

03.12.2023, Syn­odal­rat: Fr. 79.00, HEKS

17.12.2023: Fr. 249.35, Heim Lin­de Tentlingen

24./25.12.2023, Syn­odal­rat: Fr. 184.50, Evang. Kir­che Schweiz: Arbeit für die Lin­de­rung der Not im Gazastreifen

Kommentare sind geschlossen.